Arbetsgivarens ansvar för radonmätning

Säkerheten på arbetsplatser är av yttersta vikt för att skydda arbetstagarnas hälsa och välmående. Ett av de mindre kända men allvarliga hoten på arbetsplatser är radon, en osynlig och luktfri gas som kan öka risken för lungcancer vid långvarig exponering. Arbetsgivare har en avgörande roll när det gäller att övervaka och hantera radon på arbetsplatserna.

Enligt lag är arbetsgivaren ansvarig för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö, och detta innefattar att skydda de anställda från exponering för radon. År 2018 trädde den nya Strålskyddslagen som rör radon på arbetsplatser i Sverige. Denna lag kräver att arbetsgivare agerar om de anställda utsätts för radonhalter som överstiger 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar för radon på arbetsplatser, och kraven regleras av både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen.

En viktig aspekt av den nya strålskyddslagen, som infördes den 1 juni 2018, är att arbetsgivaren är skyldig att anmäla radonhalter som överskrider referensnivån på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessutom kräver lagen att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att fastställa och begränsa exponeringen för radon samt dokumentera dessa åtgärder.

Från och med den 1 oktober 2021 genomfördes en uppdaterad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Syftet med den nya beskrivningen är att förbättra noggrannheten vid bestämning av radonhalten och ersätta den tidigare beskrivningen från 2004. Detta kommer att göra det lättare att få mer precisa resultat och bättre hantera eventuell radonexponering på arbetsplatser.

Radon är en farlig gas som är osynlig och saknar lukt eller färg. Långvarig exponering för radon kan öka risken för lungcancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige, och detta gör den till den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning. För att minska riskerna för dessa allvarliga hälsoproblem är det avgörande att arbetsgivare är medvetna om och tar ansvar för att övervaka och hantera radon på sina arbetsplatser.

Om radonhalterna på arbetsplatsen visar sig vara för höga, är det av största vikt att vidta åtgärder för att identifiera orsaken och minska exponeringen. Åtgärderna kan inkludera att förbättra ventilationen, utföra tätningar eller isolering beroende på var radonkällan är lokaliserad. Det är viktigt att hantera dessa frågor snabbt och effektivt för att säkerställa en säker arbetsmiljö för alla anställda.

Radonmätningar och hanteringen av radon på arbetsplatser är avgörande för att skydda arbetstagarnas hälsa. Arbetsgivare spelar en central roll i denna process och har ett ansvar att följa de relevanta lagar och regler som reglerar radon på arbetsplatser. Genom att vara medvetna om riskerna med radon och genom att agera i enlighet med lagen kan arbetsgivare bidra till att skapa säkra och hälsosamma arbetsmiljöer för alla sina anställda. Detta är av största vikt för att minska risken för lungcancer och andra hälsoproblem relaterade till radonexponering på arbetsplatser.