Sambandet mellan radon och lungcancer

I Sverige står radon som den näst vanligaste orsaken till lungcancer, tätt följd av rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar radon i inomhusluft till cirka 500 fall av lungcancer årligen. Att bortse från detta potentiella hot kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan.

Det är därför avgörande att regelbundet mäta radonhalten i olika miljöer som hem, lägenheter, arbetsplatser, skolor och förskolor. Genom att förstå sambandet mellan radon och lungcancer och vidta nödvändiga åtgärder kan man minimera riskerna och skapa en säkrare boendemiljö.

Lungcancer orsakad av radonexponering drabbar främst rökare, där samverkan mellan radon och rökning avsevärt ökar risken. För att skapa en säker inomhusmiljö bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Risken för lungcancer på grund av radonexponering är beroende av radonhalten, exponeringstiden och individuella faktorer. När radon bryts ner genereras radondöttrar, som kan transporteras in i lungorna med inandningsluften och utgöra en potentiell hälsorisk. Lungcancer är en allvarlig sjukdom med två huvudtyper: icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Rökning är den ledande orsaken till sjukdomen, men radonexponering under lång tid kan också leda till utveckling av lungcancer.

För att upptäcka höga radonhalter krävs radonmätning. Radon är osynlig, luktfri och omöjlig att identifiera utan mätning. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer, och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattas omkring 325 000 bostäder i Sverige ha radonhalter över den rekommenderade nivån på 200 Bq/m³.

Radon kan tränga in i våra bostäder från olika källor, inklusive marken under eller runt byggnaden, byggmaterial och hushållsvattnet. Den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätningar under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du själv genomföra en långtidsmätning och få ett pålitligt årsmedelvärde.

För snabba resultat inom en begränsad tidsram kan en korttidsmätning vara ett alternativ, särskilt vid husköp eller efter genomförda åtgärder. Att vara proaktiv och genomföra regelbundna radonmätningar är avgörande för att skapa en trygg och hälsosam boendemiljö. Så ta initiativet att beställa din radonmätning idag för att säkra välbefinnandet för dig och din familj.